Projekty finansowane z Funduszy UE

NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizowane są trzy zadania w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach Projektu: 1 725 900 zł, w tym ze środków UE: 1 454 588,55 zł.

Od 1 marca 2019 r. w ramach nowego projektu "NERW 2 PW" (nr projektu POWR.03.03.00-00-Z307/18)) realizowane jest zadanie nr 2: "Modyfikacja programów kształcenia na studiach I i II stopnia dla kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych". Okres realizacji 1 marca 2019 do 31 grudnia 2022r.

Kwota dofinansowania: 566 775,00 zł.

Realizacja projektu UE „KITT4SME” na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

KITT4SME (platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs) to projekt UE, wspierający stosowanie i rozwój sztucznej inteligencji w firmach produkcyjnych, realizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji PW we współpracy z kilkunastoma organizacjami europejskimi, uczelniami, DIH itp.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR)

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zrealizował projekt: Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 404 960,00 PLN,
w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 644 804,73 PLN.

MultiDot - Projekt w ramach Funduszy Europejskich

Zakład Technologii Poligraficznych we współpracy z firmą Heidelberg bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej w procesach drukowania. Technologia o nazwie MultiDot to innowacyjna metoda rastrowania z zastosowaniem nietypowej struktury rastrowej.

Twój certyfikat na przyszłość

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Twój certyfikat na przyszłość”.