Otwarcie/zamkniecie przewodu

Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Produkcji

1. Podanie do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji o wszczęcie przewodu doktorskiego ze wskazaniem proponowanego tematu rozprawy oraz nazwiskiem proponowanego promotora

2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów

3. Dokładny życiorys z uwzględnieniem pracy nauko-badawczej i zawodowej

4. Wykaz Publikacji i innych prac naukowych oraz twórczych prac zawodowych

5. Kwestionariusz osobowy

6. Sformułowanie tematu rozprawy oraz główne tezy proponowanej pracy o objętości  1 strona (również na dyskietce)

7. Opinia opiekuna naukowego, zwierająca krótką charakterystykę pracy, podająca stopień jej zaawansowania i zawierająca zgodę na podjęcie funkcji promotora

8. Pismo od dyrektora właściwego instytutu, stwierdzające fakt zreferowania tematu rozprawy oraz podające krótko przebieg i wyniki dyskusji naukowej nad tematem zakończone opinią w sprawie merytorycznej słuszności podjęcia przewodu doktorskiego na podany temat, zgodności tematu z profilem naukowym  Rady Wydziału oraz wybór promotor.

9. Komplet dokumentów przyjmuje Pani Grażyna Filochowska (pokój 123A)

 

Kolejność postępowania przy zamknięciu i obronie pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji

1. Uzyskanie zgody na wydrukowanie pracy doktorskiej (brak gotowego formularza).

2. Drukowanie pracy w OWPW (do 3 tyg.)

3. Na najbliższej radzie wydziału powołanie komisji do wyboru recenzentów.

4. Na kolejnej radzie wydziału wybór dwóch recenzentów (jeden z PW, drugi zpoza PW) oraz powołanie komisji egzaminacyjnej.

5. Dostarczenie do sekretariatu studiów doktoranckich minimum 5 egzemplarzy pracy doktorskiej. 

6. Wysłanie prac do recenzji.

7. Po otrzymaniu pierwszej pozytywnej recenzji można przystąpić do egzaminów doktorskich (język angielski, przedmiot podstawowy - 10 zagadnień i przedmiot dodatkowy - 10 zagadnień).

8. Po zdaniu wszystkich egzaminów i otrzymaniu recenzji na następnej radzie wydziału może odbyć się obrona. 

 

W dobrym tonie jest wysłanie zaproszeń na obronę pracy doktorskiej do komisji egzaminacyjnej, recenzentów, rodziny i znajomych.