Stypendia

Informacje o możliwości ubiegania się o stypendia na Wydziale Inżynierii Produkcji

Studenci studiów I i II stopnia wszystkich rodzajów studiów mogą otrzymać pomoc finansową w postaci stypendiów i zasiłków. Ze stypendiów wymienić należy stypendium za wyniki w nauce, socjalne, sportowe i dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium za wyniki w nauce student może otrzymać po pierwszym roku studiów, gdy średnia jego ocen z dwóch ostatnich semestrów przekracza ustaloną na dany rok akademicki granicę (wysokość stypendium rośnie wraz ze wzrostem średniej).

stypendium socjalne student może ubiegać się od pierwszego semestru studiów, w przypadku, gdy dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od określonej kwoty. Na podobnych zasadach student może ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów zamieszkania w domu studenckim.

Oprócz stypendiów student może uzyskać zapomogę wypłacaną w trudnych sytuacjach życiowych.

     

    

STYPENDIA Z FPMSD NA ROK AKADEMICKI 2017/18

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

Wnioski o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki 
w nauce, osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne będą  przyjmowane w terminie 
2-16.10.2017 r. w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 127).

STYPENDIUM NAUKOWE

Stypendium rektora za wyniki w nauce

 

Z uwagi na rozbieżności między średnią w USOS-ie a wyliczaną przez studenta do wniosku prosimy dołączyć
wydruk przedmiotów z ocenami z USOS-a.

Do średniej nie wliczamy ocen z przedmiotów powtarzanych, różnic programowych, pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego
 oraz przedmiotów bez punktów ECTS.

Osoby przenoszące się z innych uczelni muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o średniej ocen lub kopię suplementu/ kart ocen/ karty przebiegu studiów.

Studenci rozpoczynający studia II stopnia wyliczają średnią ważoną ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów inżynierskich (bez oceny z pracy inżynierskiej i egzaminu dyplomowego).

Studenci, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego 2016/17 składają wniosek ze średnią za pierwszy semestr studiów II stopnia oraz ostatni semestr studiów I stopnia (bez oceny z pracy inżynierskiej i egzaminu dyplomowego).

 Jeżeli student nie zgadza się ze średnią z USOS-a musi inaczej udokumentować średnią/oceny.

Regulamin i wnioski dostępne na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl

 

Nowe stypendium naukowe dla studentów pierwszego roku

O stypendium rektora dla najlepszych studentów
  może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok, który jest 
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (wg uchwały nr 328/XLVII/2011 Senatu PW z dn. 25 maja 2011 r.-pkt 1 ppkt a-k)
Wniosek należy złożyć w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 127) 
w terminie do 16 października 2017 r. 
Szczegóły, wniosek i regulamin dostępne na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl

 

Stypendium socjalne

Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW ustalił od 1 października 2017 r. kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2017/2018 w wysokości 1050,00 zł.

Dochód z 1h przeliczeniowego z gospodarstwa rolnego w 2016 r. wynosi 2577,00 zł (dane GUS)

Wnioski o wszystkie stypendia można składać w terminie
 02-16.10.2017 r. 
(również studia niestacjonarne)
w Dziekanacie ds. Studenckich (pok. 127) wg dyżurów. 

Nowy regulamin i formularze dostępne są na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl

 

Przyjmujemy tylko kompletne wnioski  

>> więcej informacji: www.bss.ca.pw.edu.pl