Realizacja projektu mindSET

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację projektu „Training the mindSET – Improving and Internationalizing Skills Trainings for Doctoral Candidates” (mindset). Projekt koordynowany jest przez TU Berlin, a partnerami w projekcie są Politechnika Warszawska, Politecnico di Milano i NTNU Trondheim.

Kompleksowe umiejętności, takie jak zarządzanie projektem, organizacja pracy, przedsiębiorczość, przywództwo, komunikacja czy transfer technologii są obecnie standardowymi wymogami na rynku pracy. Wymogi te dotyczą również przyszłych doktorów w dyscyplinach STEM (Science-Technology-Engineering-Management). Doktoranci jednak nie zawsze są odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy. Przyszli doktorzy powinni być lepiej przygotowani do teraźniejszych i przyszłych wymogów rynku pracy.

Przy wykorzystaniu środków z programu Erasmus+ rozpoczęto jesienią 2018 realizację projektu mindSET. Czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. W projekt mindSET dodatkowo zaangażowane są stowarzyszenia CESAER (The Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) i T.I.M.E. (Top Industrial Managers Europe). W trakcie projektu zrealizowane zostaną warsztaty przez trenerów z każdej z czterech uczelni, a uczestnikami warsztatów będą doktoranci każdej z politechnik. W wyniku projektu opracowany zostanie podręcznik i wypracowany zostanie zarys i rdzeń wspólnego europejskiego curriculum dla kształcenia doktorantów z dziedziny STEM w zakresie tzw. umiejętności miękkich. Podręcznik zostanie upowszechniony na zasadach ogólnego i wolnego dostępu. Wyniki projektu, w tym zakres podręcznika, upowszechniane będą poprzez seminaria, w tym również webinaria. Ponadto przygotowane zostanie narzędzie samooceny tzw. kompetencji i umiejętności miękkich przez doktorantów. Opracowany podręcznik obejmować będzie wytyczne dla trenerów i nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia kursów dotyczących tzw. umiejętności miękkich dla doktorantów STEM.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Kierownik projektu w Politechnice Warszawskiej
dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. nzw
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
tel. 22 234 6029
elajarz@meil.pw.edu.pl

lub

Asystent projektu w Politechnice Warszawskiej
dr inż. Bartłomiej Gładysz
Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska
tel. 22 234 8126
bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl