Ubezpieczenia i opieka medyczna

Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony u swoich rodziców, tak więc studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie pracują nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), muszą koniecznie stawić się w Dziekanacie ds. Studenckich i wypełnić formularz ZUS ZZA. Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ich ubezpieczenia zdrowotnego.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich:

1.   Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:

 •   nie powstają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 •   ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2.   W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/ doktorant wypełnia oświadczenie (załącznik nr 1):

3.   Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS i składają je w Dziekanacie ds. Studenckich.

Są to:

 •    dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (Załącznik nr 2)
 •    dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
 •    dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA

4.   Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.

5.   Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.

 

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2016 (r.ak. 2016/2017)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2016 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2016.

 •      firma ubezpieczająca:       Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A
 •      okres ubezpieczenia:        01.10.2016 - 30.09.2017
 •      suma ubezpieczenia:        45 300 zł
 •      składka roczna:                 35 zł

Uwaga:

 •     składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 •     osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne:

 •      o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 •      tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
 •      właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Jak uzyskać odszkodowanie?

 W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody w:

 •     PK Warszawa, ul. Mołdawska 9; 02-127 Warszawa;
 •     Agencja Ergo Hestii ul. Tysiąclecia 14; 09-400 Płock
 •     BLS - STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 71-831 Sopot

Istnieje możliwość (np. ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego) załatwienia formalności związanych z przebiegiem likwidacji szkód w innej uprawnionej placówce wykonawcy na terenie RP.

Szkody zgłaszać można pod numerem telefonu:

 •    801 107 107* (z telefonu stacjonarnego)
 •   (58) 555 55 55* (z telefonu komórkowego)
 •   oraz na adres e-mail: szkody.broker@ergohestia.pl

 

Opieka medyczna

Oferta Centrum Medycznego CenterMed

Zakres usług:

 •     Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ
 •     Lekarze specjaliści
 •     Stomatologia
 •     Medycyna Pracy (badania dla kandydatów do szkół i uczelni)
 •     Szczepienia (np. żółtaczka, grypa)

Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia:

ul. Mochnackiego 10 
tel. 22 234 53 37

ul. Waryńskiego 10 A
tel. 22 825 48 69, 592 48 00

ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 
tel. 22 552 03 65; 826 75 07

ul. Świeradowska 43 gab. 23
tel. 22 543 54 85

ul. Żwirki Wigury 95/97
tel. 22 554 80 40

ul. Narbutta 85
tel. 22 849-96-18

www.centermed.pl 
e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl