Informacje ogólne

Informacje dla doktorantów

I informacja dla Doktorantów

Odpowiadając na liczne pytania doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji, wyjaśniamy co następuje.

 1. Wydział Inżynierii Produkcji posiadał i nadal posiada uprawnienia do prowadzenia Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn, o specjalnościach:
  • Technologia Maszyn,
  • Zarządzanie produkcją, transfer technologii, produktywność, innowacje technologiczne.
 2. Uczestnictwo w Studiach Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji, na drugiej z wymienionych specjalności nie stwarza konieczności przygotowywania rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk ekonomicznych, ani starań o stopień doktora nauk ekonomicznych. Budowa i eksploatacja maszyn jest bowiem dyscypliną obejmującą trzy elementy: konstruowanie maszyn, technologię ich wytwarzania oraz zarządzanie produkcją z transferem technologii.
 3. Wydział Inżynierii Produkcji posiadał i nadal posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.
 4. Wydział Inżynierii Produkcji tylko przejściowo nie prowadzi procedur związanych z nadawaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i nie otwiera przewodów doktorskich w tej dyscyplinie. Oczekujemy, iż sytuacja ta ulegnie zmianie w ciągu jednego roku.
 5. Nowo utworzony Wydział Zarządzania nie ma uprawnień do nadawania stopnia doktora w żadnej dyscyplinie. Tym bardziej nie ma uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich.
 6. Wydział Zarządzania zapowiada prowadzenie od lutego 2009 roku zajęć pod nazwą „seminaria doktoranckie”. Zajęć tych nie można traktować jako równorzędnych z III stopniem trójstopniowego systemu kształcenia, tzn. ze studiami doktoranckimi.
 7. Opiekun naukowy uczestnika Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji lub promotor pracy doktorskiej może być pracownikiem innego wydziału Politechniki Warszawskiej lub pracownikiem innej Uczelni.
 8. Wydział Inżynierii Produkcji z dniem 23 kwietnia 2018 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Proszę uczestników Studiów Doktoranckich, aby wzięli pod uwagę, że nie ma potrzeby ani konieczności podejmowania decyzji o skreślaniu czy rezygnowaniu ze Studiów Doktoranckich na WIP, ani o „zawieszaniu” Studiów (tej ostatniej możliwości przepisy zresztą nie przewidują). Rezygnacja ze Studiów Doktoranckich skutkuje ponadto utratą wszystkich świadczeń finansowych (stypendium doktoranckie, stypendium za wyniki w nauce, stypendium socjalne).

Uczestnicy mają nadal pełną możliwość kontynuowania pracy naukowej i rozwijania swoich zainteresowań na Studiach Doktoranckich na naszym Wydziale.
  

II informacja dla Doktorantów

Uczestnicy Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji mogą uzyskać:

 •  dofinansowanie części lub całości udziału w konferencjach naukowych,
 •  pokrycie kosztów, związanych z publikowaniem artykułów naukowych

na następujących zasadach:

 1. Jeżeli promotor lub opiekun naukowy uczestnika jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji, to decyzja o dofinansowaniu lub pokryciu kosztów należy do tego pracownika.
 2. Jeżeli promotor lub opiekun naukowy uczestnika nie jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji, to decyzję podejmuje dziekan na wniosek uczestnika, zaopiniowany przez pracownika.

W obu przypadkach wymaga się, aby przy nazwisku autora publikacji była umieszczona informacja o jednoznacznej afiliacji autora z Wydziałem Inżynierii Produkcji.