Warunki zaliczenia semestru

(strona w budowie)

 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji rejestracja odbywa się dwa razy w roku, po semestrze zimowym i po semestrze letnim.

Z Regulaminu studiów:

㤠14. Rejestracja na kolejny etap studiowania

1. Szczegółowe zasady rejestracji określa Rada Wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studentów i są one podawane do wiadomości nie później niż na 12 miesięcy przed początkiem okresu rejestracji.

2. Okres rejestracyjny powinien się rozpoczynać nie później niż na 5 dni przed początkiem semestru.

3. Rejestracji na kolejny rok lub semestr studiowania dokonuje się po spełnieniu warunków określonych w zasadach rejestracji, a w szczególności:

    1) uzyskaniu przez studenta wymaganej liczby punktów,

    2) stwierdzeniu, że zaległości w zaliczeniu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przez studenta przedmiotów obieralnych nie przekraczają jednego roku studiów, chyba że dla danego przedmiotu rada wydziału dopuszcza opóźnienie większe,

    3) uiszczenieniu wszystkich opłat należnych Uczelni, określonych w umowie o warunkach odpłatności.

4.  Student studiów stacjonarnych, z wyłączeniem studiów podejmowanych na zasadzie odpłatności, może uzyskać rejestracje na czas nie dłuższy niż jeden rok ponad nominalny czas trwania odpowiednich studiów. Do czasu tego nie wlicza się okresów urlopów długoterminowych.

5. Rejestracji dokonuje dziekan.”

Rejestracja studentów na Wydziale Inżynierii Produkcji odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej (fragment Regulaminu znajduje się powyżej). Minimalne liczby punktów uzyskanych od początku studiów, niezbędne do rejestracji na kolejne semestry znajdują się w tabelach 1-5.

Liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom znajdują się w planach modelowych wraz ze wskazaniem przedmiotów kończących się egzaminami.

Sposób doliczania punktów ECTS zdobytych za zajęcia z języków obcych określa Regulamin Studium Języków Obcych PW.

Tabela 1. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium)

Semestr zaliczony w całości oznaczony jest następująco: 

 

Tabela 2. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium)

 

Tabela 3. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium)

 

Tabela 4. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów niestacjonarnych II-go stopnia (bez punktów za praktyki zawodowe, doliczanych po uzyskaniu absolutorium i pracy dyplomowej za 20ECTS)

 

Tabela 5. Minimalna liczba punktów upoważniających do rejestracji na kolejny semestr studiów dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia (studia 3-semestralne)

 

aktualizacja: 17-09-2018