Ubezpieczenia i opieka medyczna

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

Uwaga: Ubezpieczenie jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

okres ubezpieczenia:        01.10.2019 - 30.09.2020

suma ubezpieczenia:        48 600 zł

składka roczna:                 39 zł

Uwaga: 

 • składkę należy opłacić do dnia 30 listopada bieżącego roku,
 • studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

 •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
 •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia można dokonywać również w kasie Banku Pekao S. A. przy ul. Noakowskiego 18/20.

Dodatkowe poświadczenie zawarcia ubezpieczenia oraz szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 325 w Gmachu Biurowym PW, ul. Noakowskiego 18/20. Konieczne jest okazanie potwierdzenia przelewu.

Więcej szczegółów >>

.

.  

Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony u swoich rodziców, tak więc studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie pracują nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), muszą koniecznie stawić się w Dziekanacie ds. Studenckich i wypełnić formularz ZUS ZZA. Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ich ubezpieczenia zdrowotnego.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.

Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich:

1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:

 • nie powstają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/ doktorant wypełnia oświadczenie (załącznik nr 1):

3. Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS i składają je w Dziekanacie ds. Studenckich.

Są to:

 • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (Załącznik nr 2)
 • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
 • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA

4. Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.

5. Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.

 

Opieka medyczna

Oferta Centrum Medycznego CenterMed

Zakres usług:

 • Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ
 • Lekarze specjaliści
 • Stomatologia
 • Medycyna Pracy (badania dla kandydatów do szkół i uczelni)
 • Szczepienia (np. żółtaczka, grypa)

Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia:

ul. Mochnackiego 10 
tel. 22 234 53 37

ul. Waryńskiego 10 A
tel. 22 825 48 69, 592 48 00

ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 
tel. 22 552 03 65; 826 75 07

ul. Świeradowska 43 gab. 23
tel. 22 543 54 85

ul. Żwirki Wigury 95/97
tel. 22 554 80 40

ul. Narbutta 85
tel. 22 849-96-18

www.centermed.pl 
e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl