Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w krajach Unii Europejskiej rozpatrywane są w dwóch aspektach: wytwarzania maszyn i instalacji niestwarzających poważnego zagrożenia oraz użytkowania maszyn w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Taki sposób myślenia występuje w dyrektywach obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy z urządzeniami przemysłowymi. Dyrektywy te dzielą się na dwie grupy:

a) dyrektywy nowego podejścia skierowane do producentów maszyn i instalacji, wydawane na podstawie art. 95 traktatu amsterdamskiego,

b) dyrektywy społeczne (zwane socjalnymi), skierowane do pracodawców, wydawane na podstawie art. 137 traktatu.

Producent maszyny lub instalacji ma obowiązek zapewnienia, że wyrób wprowadzany na rynek Wspólnoty Europejskiej, został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z postanowieniami odpowiednich dyrektyw nowego podejścia.

Wszystkie maszyny, poszczególne ich rodzaje lub instalacje spełniać muszą Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, zawarte w Załącznikach do poszczególnych dyrektyw.

Art. 217 Kodeksu Pracy stanowi, że niedopuszczalne jest wyposażanie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących ich oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa

Studia powinny przygotować wyższą kadrę inżynierską do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów oraz w pracy zawodowej mają umożliwiać absolwentom swobodne działanie w sferze projektowej i eksploatacyjnej.