Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR)

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zrealizował projekt: Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 404 960,00 PLN,
w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 644 804,73 PLN.

 

Planowane efekty:

Celem projektu jest opracowanie Zestawu Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR) z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR). Szczególny nacisk położony zostanie na rehabilitację w zakresie precyzyjnych ruchów kończyn, system będzie jednak umożliwiał wykonywanie znacznie szerszego zakresu ćwiczeń (m. in. ogólne ruchy kończyn górnych i tułowia, ćwiczenie balansu ciała).
Sprzęt dobrany będzie tak, aby zapewnić możliwie niski koszt stanowiska rehabilitacji.

W ramach zestawu planowane jest wykonanie narzędzia, które będzie się składało z dwóch zasadniczych części: oprogramowania stanowiska rehabilitacji i oprogramowania serwera. Oprogramowanie stanowiska rehabilitacji będzie obejmowało różne ćwiczenia rehabilitacyjne, ich prezentację oraz nadzór poprawnego ich wykonywania. Opracowane zostaną również prezentacje lub animacje nie pełniące funkcji rehabilitacyjnej, a mające za zadanie zajęcie pacjenta podczas przerwy pomiędzy poszczególnymi sesjami ćwiczeń rehabilitacyjnych lub naukę poprawnego ich wykonania. Wszystkie istotne parametry ćwiczeń oraz ich zestawianie w pakiet obejmujący jedną sesję terapeutyczną dokonywane będzie przez terapeutę. Oprogramowanie serwera pozwoli na zdalne nadzorowanie procesu rehabilitacji oraz ewentualne modyfikowanie parametrów sesji terapeutycznych.

Cele szczegółowe:

 1. W ramach projektu planuje się opracowanie Zestawu Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej składającego się z:
  • stanowiska rehabilitacyjnego wraz z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie ćwiczeń
  • zespołu serwerów wraz z oprogramowaniem do nadzorowania procesu rehabilitacji ruchowej
 2. Realizacja i wdrożenie produktów projektu umożliwi:
  • zwiększenie regularności i dostępności rehabilitacji przez pacjentów
  • zwiększenie poziomu immersji (realizmu symulacji)
  • znaczące obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia objawów tzw. choroby symulatorowe
  • swobodne przemieszczanie się po wirtualnym środowisku

Harmonogram:

 1. Termin rozpoczęcia Projektu: 01-02-2017
 2. Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31-08-2019
 3. Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 30-08-2019