Ubezpieczenia i opieka medyczna

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych, a także dzieci z Przedszkola PW „Bobotechnika”.

Uwaga: Ubezpieczenie jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu NNW w roku akademickim 2022/2023 »
 

Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony u swoich rodziców, tak więc studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie pracują nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), muszą koniecznie stawić się w Dziekanacie ds. Studenckich i wypełnić formularz ZUS ZZA. Po jego złożeniu Uczelnia będzie pokrywała koszty ich ubezpieczenia zdrowotnego.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią - składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.

Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich:

1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:

 • nie powstają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
 • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/ doktorant wypełnia oświadczenie (załącznik nr 1):

3. Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS i składają je w Dziekanacie ds. Studenckich.

Są to:

 • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (Załącznik nr 2)
 • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
 • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA

4. Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały/ Kolegia przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.

5. Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/ doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.

 

Opieka medyczna

Oferta Centrum Medycznego CenterMed - bezpłatna oferta medyczna dla studentów

Zakres usług:

 • Rejestracja online, teleporady, e-recepty, wyniki badań online
 • Szybkie terminy do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
 • Dwujęzyczni lekarze
 • Zniżki studenckie UW i PW  na badania u specjalistów
 • Medycyna pracy, badania kierowców i kandydatów na kierowców
 • Pakiety badań
 • Szczepienia

Lokalizacja przychodni Akademickiej Służby Zdrowia:

ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 - Główny Kampus UW
ul. Waryńskiego 10A - Metro Politechnika, przy klubie Riviera
ul. Mochnackiego 10 - obok DS Bratniak - Muszelka
ul. Narbutta 85 -  Wydział Mechatroniki PW
ul. Żwirki Wigury 95/97

Dedykowany numer infolinii studenckiej do zapisów: 22 592-48-30

www.zdrowystudent.pl

e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl