Zespół badawczy Innowacje w Produkcji (InPRO)

Słowa kluczowe: diagnostyka, dynamika procesu skrawania, obróbka skrawaniem, Industry 4.0

Lider zespołu: dr inż. Mirosław Nejman

Baza Wiedzy PW - strona zespołu

Członkowie zespołu:

 • Dominika Śniegulska-Grądzka
 • Piotr Szulewski
 • Jerzy Rapcewicz

Zespół od wielu lat zajmuje się diagnostyką procesu skrawania, badaniem procesu skrawania oraz wyznaczaniem stabilnych warunków skrawania. Obecnie w zespole realizowane są dwa:

platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs; Zestawy sztucznej inteligencji dostępne na platformie do łatwego wdrażania przez MŚP; H2020-DT-ICT-03-2020; 1-10-2020 do 31-03-2024

 • IPAE

Industry 4.0 w inżynierii produkcji i aeronautyce (IPAE - Industry 4.0 in Production and Aeronautical Engineering) NAWA 2019-2021   

Zespół badawczy ma na swoim koncie patenty, wdrożenia, jak i wiele publikacji.

Nadzorowanie Procesów Wytwarzania

Zespół zajmuje się diagnostyką procesu skrawania, stosowane są metody pośrednie oparte o sygnały sil skrawania, drgań i emisji akustycznej oraz zaawansowane strategie diagnostyczne wykorzystujące nowoczesne metody przetwarzania sygnałów oraz sztuczną inteligencje. Prowadzone są również prace nad wykorzystaniem metod wizyjnych do automatycznej bezpośredniej oceny stanu ostrza.

Zespół może wykonać systemy diagnostyki procesu skrawania (zużycia ostrza, katastroficznego stępienia ostrza, kolizji, braku narzędzia, niewłaściwego naddatku na obróbkę, itp…,) dla procesów toczenia, wiercenia i frezowania.  System może być także wyposażony w prostsze funkcje jak monitorowanie przepływu produkcji na obrabiarce czy automatyczną  rejestrację pomiarów przedmiotu na stanowisku. 

Zrealizowane projekty:

 • CYBERTECH - System Ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych (akronim: INNOGEAR), NCBiR, 11-03-2014, INNOLOT/I/10/NCBR/2014, 30-06-2017, INNOLOT
 • Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym, MNiSW, 19-05-2009, POIG 01.01.01 - 00 – 015/08, 30-06-2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 1, Działanie 1.1, Poddziałenie 1.1.2
 • MicroTechnologies for Re-launching European Machine Manufacturing SMEs, Project No. NMP2-CT-2005- 011795, Sixth EU Framework Programme, zadanie 2.3. "Monitoring and Control strategies and equipment", Politechnika Warszawska, WIP, ITM, 2005-2009.”
 • Wieloparametrowa diagnostyka stanu narzędzia, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak (IP-ITW), MEiN, 09-06-2006, 4T7D03230, 08-06-2009

 

Badania Procesu Skrawania

Zespół zajmuje się badaniem procesu skrawania, m.in. badaniem skrawności nowoczesnych narzędzi i skrawalności materiałów trudnoobrabialnych, optymalizacji warunków skrawania, obróbka wysokoproduktywnej, doborem narzędzi i warunków skrawania do obróbki metali, badaniem zjawisk towarzyszących procesowi skrawania, w tym badaniem  sił/oporów skrawania, badaniem temperatur itp.

Projekty:

 • Projekt INNOLOT-CASELOT Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych. Optymalizacja procesu obróbki wykończeniowej elementów krytycznych silnika lotniczego z zastosowaniem nowoczesnych materiałów narzędziowych (narzędzia ceramiczne)
 • Projekt kluczowy "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych" MNiSW, 19-05-2009, POIG 01.01.01 - 00 – 015/08, 30-06-2013, ZB2

Wdrożenia, patenty, inne osiągnięcia ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw:

 • Wdrożenie technologii obróbki ubytkowej materiałów trudnoobrabialnych w wybranych zakładach Przemysłu Lotniczego

  

Dynamika Obrabiarek i Procesu Skrawania

Zespół realizuje również:

 • Badania właściwości dynamicznych obrabiarek, analiza modalna, błędne ruchy wrzecion
 • Badania dynamicznej charakterystyki procesu skrawania
 • Wyznaczanie stabilnych warunków skrawania

Projekty:

 • Projekt INNOLOT "System ekspercki projektowania procesu obróbki skrawaniem elementów lotniczych - CYBERTECH", Nr POIR.01.02.00-00-0013/15, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. 2016-2020
 • Projekt kluczowy "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. MNiSW, 19-05-2009 do 30-06-2013, Nr POIG.0101.02-00-015/08, ZB5

Wdrożenia, patenty, inne osiągnięcia ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw:

 • Urządzenie do pomiaru dynamicznych składowych sił skrawania, Wynalazek został wdrożony został zweryfikowany, P.398818, 1., 3., 18.11.2015
 • Oprogramowanie „ASISOMA” do automatycznej jednowymiarowej analizy modalnej, gotowe do wdrożenia
 • "Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych - INNOGEAR"