Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem

Studia podyplomowe „Zarządzanie odpowiedzialnym biznesem” to unikatowy program studiów łączący teorię z praktyką w obszarach zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania i gospodarki w obiegu zamkniętym. Program pozwala na zdobycie wiedzy i rozwój kompetencji przyszłości w oparciu o idee i wartości uwzględniające współczesne koncepcje zarządzania.

Studia są realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji oraz TUV NORD Polska.

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry

Tryb studiów: niestacjonarne (sobotnio-niedzielne) hybrydowe:

 • spotkania w siedzibie uczelni (8 spotkań)
 • zajęcia online (5 spotkań)

Język wykładowy: polski (4 godziny po angielsku)

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2024 r.

Opłaty: 7500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach po 3750 zł)
 

Program ramowy studiów

Program studiów dostosowany jest do wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych przed jakimi stoją współczesne przedsiębiorstwa.
Program obejmuje 2 semestry, 8 modułów tematycznych, 184 godziny dydaktyczne zajęć, realizowanych w układzie 13 dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) lub jednodniowych (sobotnich) zjazdów (zazwyczaj 1 zjazd w miesiącu). Zajęcia prowadzone są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, projektów i seminariów prowadzone w języku polskim (z wyłączeniem jednego 4 godzinnego bloku tematycznego po angielsku).

Zajęcia będą realizowane w formule mieszanej, gdzie:

 • zajęcia stacjonarne odbywać się będą w salach dydaktycznych Uczelni (CZiTT Rektorska 4 PW i/lub Starej lub Nowej Technologii PW ul. Narbutta 85 lub 86),
 • zajęcia zdalne prowadzone będą w czasie rzeczywistym w MS Teams.

 

Moduł I. Odpowiedzialny biznes z perspektywy systemowej i praw człowieka

Celem modułu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialnego podejścia do zarządzania kwestiami społecznymi, środowiskowymi, ładu korporacyjnego, w tym również zagadnień poszanowania praw człowieka. Wiedza oraz umiejętności zdobyte w toku zajęć mogą przyczynić się do bardziej efektywnego zastosowania ich w praktyce biznesowej oraz wsparcia działań gwarantujących zrównoważony rozwój. Omawiane podczas zajęć zagadnienia mają znaczący wpływ na wzmacnianie zaufania do przedsiębiorstw, co w konsekwencji może przekładać się na zwiększanie możliwości budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Treści programowe:

 • przegląd współczesnych trendów w zakresie odpowiedzialnego biznesu z punktu widzenia administracji rządowej,
 • prawa człowieka w działalności przedsiębiorstw (autorskie zajęcia warsztatowe),
 • krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD).

 

Moduł II. Zrównoważony rozwój a Przemysł 4.0

Celem modułu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat Przemysłu 4.0 oraz jego synergii i anergii pomiędzy rozwiązaniami Przemysłu 4.0 a koncepcją zrównoważonego rozwoju. W ramach przedmiotu uczestnicy dowiedzą się, czym jest Przemysł 4.0, jakie zmiany wprowadza do procesów produkcyjnych oraz w jaki sposób może przyczynić się pozytywnie i negatywnie do osiągnięcia synergii w obszarze aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych zrównoważonego (ang. sustainable), odpornego (ang. resilient) i zorientowanego na człowieka prowadzenia biznesu.

Treści programowe:

 • przemysł 4.0, zrównoważony przemysł 4.0, operator 4.0,
 • przemysł 5.0, operator 5.0,
 • Smart-Lean-Green.

 

Moduł III. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i CSR

Celem modułu jest dostarczenie słuchaczom możliwie najbardziej aktualnej i praktycznej wiedzy na temat koncepcji oraz praktyki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspomniane idee mają swoje daleko idące konsekwencje w odniesieniu do zachowań przedsiębiorczych, zarówno na poziomie indywidualnym jak i instytucjonalnym. Współcześnie coraz większą rolę odgrywa koncepcja przedsiębiorczości technologicznej jako szczególnej umiejętności wykorzystywania szans, jakie stwarza rozwój naukowy i technologiczny. Nowe rozwiązania powinny jednakże spełniać kryteria nie tylko efektywności ekonomicznej, ale również, a może przede wszystkim wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz zapewniać dbałość o środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

Treści programowe:

 • koncepcyjne podstawy rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w systemie zarządzania organizacją,
 • rozwój zrównoważony a zachowania przedsiębiorcze pracowników i organizacji,
 • przedsiębiorczość, technologia i przedsiębiorczość technologiczna,
 • zrównoważone zarządzanie projektami i wpływ metodyki projektowej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa,
 • lider w zarządzaniu projektami i procesami,
 • zrównoważony rozwój a kapitał ludzki - wpływ jakości kapitału ludzkiego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

 

Moduł IV. Finansowanie i budżetowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR

Celem modułu jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy na temat uwarunkowań prawnych w zakresie finansowania, budżetowania i raportowania zgodnie z wymogami UE oraz regulacjami krajowymi. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące finansowania zrównoważonego rozwoju. Uwzględniono również aspekty dotyczące metodyki sporządzania budżetu z uwzględnieniem dochodów i kosztów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Procedura budżetowania w przedsiębiorstwie musi uwzględniać stawiane wymogi w zakresie raportowania. Dlatego, celem zajęć jest również prezentacja i dyskusja problemów pojawiających się w procesie budżetowania i raportowania aktywności przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę case study przedsiębiorstw stosujących budżetowanie i raportowanie CSR, prezentacje, dyskusję oraz pracę własną słuchaczy podczas zajęć.

Treści programowe:

 • regulacje prawne UE oraz regulacje krajowe dotyczące zrównoważonego rozwoju w zakresie finansowania, budżetowania i raportowania,
 • budżetowanie tradycyjne a budżetowanie zrównoważone,
 • koszty i przychody w „zielonym budżetowaniu”,
 • mierniki w zrównoważonym budżecie: społeczne, środowiskowe, ładu korporacyjnego,
 • wpływ przyjętych regulacji prawnych na raportowanie finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw (Nonfinancial Disclosure Reporting Directive, Corporate Sustainability Reporting Directive, European Sustainability Reporting Standards).

 

Moduł V. Marketing zrównoważony

Celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, zasad, metod i narzędzi marketingowych wpisanych w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Część praktyczna zorientowana jest na kształtowanie umiejętności i postaw słuchaczy obejmujących m.in. analizę otoczenia, pozycjonowanie rozwiązań w zakresie zarządzania marką/produktem, zastosowania zrównoważonych instrumentów marketingowych, tworzenia strategii marketingowej oraz opracowania planu zrównoważonych kampanii marketingowych.

Treści programowe:

 • ewolucja koncepcji marketingu i uwarunkowania zrównoważonego marketingu,
 • marketing-mix w zrównoważonym rozwoju,
 • zachowania rynkowe konsumentów wobec nowych trendów konsumpcyjnych,
 • promocja praktyk zrównoważonego rozwoju,
 • projektowanie zrównoważonych kampanii marketingowych.

 

Moduł VI. Audyt wewnętrzny – szkolenia

Celem modułu jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018. Poznanie treści w/w norm ISO, obejmujących takie zagadnienia jak rozwiązania techniczne, po systemy zarządzania organizujące procesy i procedury, tworzące mocny fundament innowacyjności, i zrozumienie w jaki istotny sposób wnoszą one swój wkład i pomagają w osiąganiu poszczególnych celów Zrównoważonego Rozwoju i w zarządzaniu odpowiedzialnym biznesem.

Treści programowe:

 • auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015,
 • auditor systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015,
 • auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018.

Uwaga: Szkolenia związane z audytami wewnętrznymi są bezpłatne w ramach prowadzonych zajęć. Natomiast otrzymanie certyfikatów poświadczających zdobytą wiedzę i umiejętności będzie wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat.
 

Moduł VII. Czystsza produkcja a Gospodarka w Obiegu Zamkniętym

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z koncepcją ekonomii cyrkularnej oraz z koncepcjami funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw według zasad Zrównoważonego Rozwoju, Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (Circular Economy), Czystszej Produkcji (Cleaner Production) oraz odpowiedzialności biznesowej. Część praktyczna zajęć obejmuje realizację trzech projektów CP-GOZ w zakresie obiegu zamkniętego – wody, energii, odpadów stałych.

Treści programowe:

 • czystsza produkcja (CP) jako strategia zrównoważonego rozwoju,
 • gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ),
 • czystsza produkcja drogą do gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • program minimalizacji odpadów,
 • narzędzia oceny możliwości wdrażania obiegów zamkniętych,
 • walk through from gate to gate (audit CP),
 • zapobieganie marnotrawstwu,
 • przegląd formalnoprawny uwzgledniający najnowsze zmiany prawne w UE,
 • podstawy LCA (Life Cycle Assessment),
 • przegląd środowiskowy uwzględniający zrównoważony rozwój,
 • narzędzia do generowania i wyboru opcji do realizacji projektów CP-GOZ,
 • analizy: wykonalności projektu CP-GOZ, techniczna, ekonomiczna, analiza popytu,
 • odpowiedzialność biznesowa jako ocena pozafinansowa firmy oparta na wytycznych ESG (Environmental, Social and Governance)
 • ekowskaźniki,
 • program edukacyjny SimaPro,
 • efekty projektu CP-GOZ z uwzględnieniem efektywności produkcyjnej, energetycznej.

 Harmonogram zjazdów

Harmonogram zajęć dla edycji 2024/25.
Uwaga: harmonogram może ulec zmianie.

 Lp. Grupa przedmiotów Semestr 1
Daty zjazdów Tryb
1  Odpowiedzialny biznes z perspektywy systemowej
 i praw człowieka
 2-3 marca 2024  stacjonarny
2  16-17 marca 2024  stacjonarny
3  Zrównoważony rozwój a Przemysł 4.0  13-14 kwietnia 2024  stacjonarny
4  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i CSR  11-12 maja 2024  stacjonarny
5  Finansowanie i budżetowanie działań
 w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR
 25-26 maja 2024  stacjonarny
6  Marketing zrównoważony  8-9 czerwca 2024  stacjonarny
7  Seminarium dyplomowe cz. 1  stacjonarny
 Lp. Grupa przedmiotów  Semestr 2
 Daty zjazdów  Tryb
8  Audyt wewnętrzny – szkolenia  12-13 października 2024 zdalny
9  26-27 października 2024 zdalny
10  9-10 listopada 2024 zdalny
11  Czystsza produkcja a Gospodarka w Obiegu Zamkniętym  23-24 listopada 2024 zdalny
12  14-15 grudnia 2024  stacjonarny
13  11-12 stycznia 2025  stacjonarny
14  Seminarium dyplomowe cz. 2  25 stycznia 2025 zdalny

 

Dla kogo

Oferta adresowana jest między innymi do:

 • pracowników, specjalistów i menedżerów wszystkich szczebli, odpowiadających za różne obszary działalności przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji, którzy chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie integracji elementów gospodarczych, społecznych, środowiskowych i organizacyjnych,
 • przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w sposób zrównoważony i w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu,
 • wszystkich osób, które chcą podnieść kwalifikacje i/lub są zainteresowane koncepcjami zrównoważonego rozwoju, CSR, czy gospodarki w obiegu zamkniętym.

Atuty studiów:

 • bogaty program studiów, obejmujący łącznie 184 godziny (w tym 4 godziny w języku angielskim),
 • wybitni wykładowcy – pracownicy PW, eksperci i praktycy dziedzinowi,
 • świadectwo ukończenia prestiżowej uczelni,
 • doskonała lokalizacja – w centrum Warszawy,
 • materiały dydaktyczne w formie elektronicznej,

Zasady naboru

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zakwalifikowanie na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o zgłoszone dokumenty.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) w oparciu o zgłoszone dokumenty.

Link do systemu rekrutacji: https://irk.pw.edu.pl/

Opłaty

7500 zł (dwa semestry)

Możliwa płatność jednorazowa lub w dwóch ratach po 3750 zł

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów

Uczestnicy studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Warunkami ukończenia studiów i otrzymania świadectwa są:

 • 80% obecność na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w planie studiów podyplomowych,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców Politechniki Warszawskiej oraz ekspertów zewnętrznych. Wykaz osób przewidzianych do prowadzenia zajęć:

dr hab. inż. Aldona Kluczek, profesor uczelni
dr hab. inż. Jan Bagiński, profesor uczelni
dr hab. Nataliia Gavkalova
dr hab. Nadiia Shmygol
dr inż. Zbigniew Chyba
dr inż. Krzysztof Ejsmont
dr inż. Bartłomiej Gładysz
dr Maria Kukurba
dr Izabela Maleńczyk
dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch
dr Marek Seretny
dr Jacquline Kacprzak
mgr Dominik Szostak
mgr Anna Wójcik
mgr Andrzej Żukowski

Informacje kontaktowe

Kierownik studiów:
dr Izabela Maleńczyk

Sekretarz studiów
dr inż. Zbigniew Chyba
e-mail: odpowiedzialnybiznes.mt@pw.edu.pl
tel. (22) 234 85 22

Adres do korespondencji:
Gmach Starej Technologii
ul. Narbutta 86, pokój ST 13, 02-524 Warszawa