11/2020/WIP- IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane związane z wykonaniem remontu pomieszczenia warsztatowego 07 na kondygnacji piwnicy w skrzydle wschodnim w Gmachu Nowym Technologicznym Politechniki Warszawskiej” dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji PW

Oferty winny być złożone w terminie do 12/01/2021 r., do godziny 12.00. w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02 - 524 Warszawa pok. 27 (Zamówienia Publiczne)

Oferty zostaną otwarte w dniu 12/01/2021 r., o godzinie 12.30. w siedzibie Zamawiającego w budynku Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85 w Warszawie 02 - 524, pok. 27.