Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu 28.12.2018

Konkurs na partnera do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Termin składania ofert 21.01.2019 godzina 10:00