Informacje podstawowe

Przesłanki do uruchomienia i prowadzenia studiów podyplomowych

Przesłanką do uruchomienia studiów podyplomowych z tematyki konstrukcji technologii i programowania obrabiarek jest przede wszystkim duże zainteresowanie potencjalnych klientów (technologów i konstruktorów zarówno z małych jaki i większych firm produkcyjnych, osób pragnących podnieść swoje klasyfikacje w tym kierunku oraz szefów firm chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników). Zainteresowanie to jest spowodowane kilkoma czynnikami. Istotną rzeczą jest rozwój projektowania 3D przy wykorzystaniu systemów CAD w projektowaniu konstrukcji maszyn, urządzeń i wyrobów użytkowych, oraz systemów CAM do opracowywania procesów technologicznych i programów na coraz szerzej stosowane obrabiarki CNC.

O wielkości rynku na tego rodzaju specjalistów decydujące znaczenie ma szybki rozwój gospodarki, w tym sektora produkcyjnego oraz szybki rozwój dużej ilości małych i średnich firm zajmujących się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, obróbką form wtryskowych, produkcją części motoryzacyjnych itp. Jednocześnie z uwagi na wieloletni zastój w branży obróbkowej, który doprowadził do upadku duże firmy państwowe oraz do spowodowanego tym małego zainteresowania studentów specjalnościami związanymi z projektowaniem i technologią, brak jest wysokiej klasy specjalistów konstruktorów i technologów. Powoli taki stan rzeczy ulega zmianie.

W małych firmach nierzadko na stanowiskach konstrukcyjnych i technologicznych pracują osoby bez odpowiedniego wykształcenia kierunkowego, a co za tym idzie bez niezbędnej głębszej znajomości podstaw projektowania, technik i narzędzi.

Wszystkie wymienione przesłanki decydują o dużym zainteresowaniu proponowaną tematyką studiów podyplomowych. W licznych rozmowach właściciele i kierownictwo firm zajmujących się wytwarzaniem potwierdzają przedstawiony stan rzeczy oraz zgłaszają zainteresowanie w zatrudnieniu absolwentów studium. Obecnie zapotrzebowanie firm produkcyjnych na konstruktorów, technologów, programistów maszyn CNC oraz inżynierów produkcji łączących powyższe specjalności obrabiarek szacuje się na kilka tysięcy osób. Uruchamiana jest właśnie XV edycja tych studiów podyplomowych, prowadzonych nieprzerwanie od 15 lat.

Forma zajęć

Wykłady - odbywają się w sali wykładowej wyposażone w projektor, materiały wykładowe są udostępniane słuchaczom w wersji elektronicznej. Wykłady przygotowane są profesjonalnie w programie do prezentacji oraz przedstawiane za pośrednictwem urządzeń multimedialnych.

Ćwiczenia - realizowane są w sali wykładowej, do dyspozycji słuchaczy jest ona wyposażona w komputer, projektor multimedialny oraz tablice.

Laboratoria komputerowe - pracownia komputerowa wyposażonej w nowoczesne komputery PC, komputer wykładowcy jest podłączony do projektora multimedialnego umożliwiającego słuchaczom łatwe śledzenie prezentowanych ćwiczeń i zadań.
W sali laboratorium systemów CAD/CAM znajduje się mała obrabiarka HSM umożliwiająca obróbkę zaprojektowanych części. Studenci mogą samodzielnie wykonywać obróbkę przedmiotów do których zaprojektowali technologię i program CNC w systemie CAM.

Laboratorium CNC - w skład laboratorium wchodzą różne obrabiarki sterowane numerycznie CNC (centrum tokarskie, dwie tokarki, centrum frezarskie, maszyny EDM) oraz symulatory systemów sterowania CNC. Maszyny są zintegrowane informatycznie siecią komputerową umożliwiającą przesyłanie programów opracowanych w laboratorium komputerowym bezpośrednio na maszyny. Maszyny są wyposażone w układy sterowania Haas, Heidenhain i Sinumerik. Część zajęć odbywa się w autoryzowanym centrum szkoleniowym firmy Haas. Studenci korzystają również z maszyny pomiarowej Carl Zeiss Vista oraz profilometr Talysurs. W sali laboratorium programowania CNC znajdują się symulatory układów sterowania CNC umożliwiające efektywną naukę podstaw programowania obrabiarek.

Projekt - zadaniem projektów jest ugruntowanie poznanej wiedzy oraz praktyczna nauka samodzielnego rozwiązywania problemów poznawanych w ramach studiów. Projekty obejmują konstruowanie przy wykorzystaniu CAD, opracowywanie technologii wybranej części w systemie CAM, przygotowanie programu na obrabiarkę CNC oraz wykonanie na obrabiarce zaprojektowanego przedmiotu oraz wykonanie pomiarów. W trakcie studiów realizowane są dwa projekty – podstawowy i zaawansowany. Są one realizowane w dwóch różnych laboratoriach wyposażonych w różne maszyny (projekt 1: maszyna Haas, projekt 2: maszyna Cincinnati ze sterowaniem Heidenhain). Projekty są wykonywane indywidualnie, studenci samodzielnie projektują części a następnie uzbrajają maszynę wykonują obróbkę i pomiary.

Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje ogółem 253 godziny dydaktyczne, w tym:

  1. zajęcia teoretyczne - wykłady 69 godzin;
  2. ćwiczenia i seminarium dyplomowe - 33 godziny;
  3. laboratoria - 151 godzin.

Poniżej w tabeli przedstawiono godzinowy rozkład godzin.

Nazwa przedmiotu: Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium:
Teoria i praktyka projektowania 10 6  
Instruktarz ogólny BHP 2    
Podstawy zapisu konstrukcji 3    
Organizacja procesu projektowania 2    
Projektowanie procesów technologicznych 5 10  
Projektowanie w systemach CAD 5   30
Technologia w różnych technikach wytwarzania 7   4
Sterowanie obrabiarek CNC 4   5
Dobór i optymalizacja parametrów obróbkowych i strategii obróbki 13 6  
Opracowywanie technologii w systemach CAM 5   45
Programowanie CNC 11   15
Obróbka na maszynach CNC 2    
Obróbka na maszynach CNC - frezarki     12
Obróbka na maszynach CNC - tokarki     8
Projekt I     16
Projekt II     16
Seminarium dyplomowe   11  
Razem:   69 33 151

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez dwa semestry w systemie zaocznym w soboty od godz. 10:00-17:00 i niedziele od godz. 9:00-16:00 w salach i laboratoriach Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem w ramach Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji (Warszawa, ul. Narbutta 86) oraz w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa (Al. Niepodległości 222).

Studia podyplomowe "Projektowanie w systemach CAD/CAM, programowanie obrabiarek CNC" trwają rok i rozpoczynają się w marcu danego roku i trwają do lutego roku następnego.

Szczegółowy wykaz zajęć wraz z opisami przedmiotów i wykazem osób prowadzących zajęcia zostanie przekazany osobom, które zgłoszą zainteresowanie uczestnictwem w studiach podyplomowych CAD/CAM/CNC.

Kończąc Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC uczestnik uzyskuje Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Politechnikę Warszawską, certyfikaty poświadczające umiejętności i wiedzę w zakresie systemów CAD/CAM oraz obsługi i programowania układów sterowania CNC.

Forma zakończenia studiów:

  • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych wydany przez Politechnikę Warszawską.
  • Certyfikat obsługi programu CAD SolidWorks wydany przez producenta oprogramowania.
  • Certyfikat obsługi programu CAM MasterCAM wydany przez producenta oprogramowania.
  • Certyfikat Workshop iTNC 530, programowanie dialogowe NC - układy sterowania CNC firmy Heidenhain.
  • Certyfikat szkolenia stanowiskowego BHP przy obsłudze obrabiarek.