Stypendia - informacje

DECYZJE STYPENDIALNE NA WIP PW

.

- Aktualne informacje oraz listy osób, którym przyznano stypendia i zapomogi są zamieszczane w USOSweb. Po zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę Aktualności - Twoje jednostki - Sprawy socjalne.

- Listy studentów, którzy otrzymali stypendium rektora za wyniki w nauce zamieszczono w USOSweb.

- Listy studentów, którzy otrzymali stypendium socjalne zamieszczono w USOSweb.

- Decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia będzie można podpisywać od dn. 28.11.2018 r.

Prosimy o sprawdzanie terminów i bieżących informacji na stronie WIP lub w USOS-ie.

.

Według Zarządzenia nr 32, /2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019:

- Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia student zobowiązany jest odebrać w dziekanacie najpóźniej w terminie 2 tygodni od momentu opublikowania informacji przez Dziekanat. W przypadku przyznania świadczeń, student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do regulaminu. Nieodebranie decyzji lub niepodpisanie oświadczenia wstrzymuje wypłacanie świadczeń.

- Od decyzji dziekana albo wydziałowej komisji stypendialnej, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, a w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składane jest w dziekanacie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 17 do regulaminu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW

ZARZĄDZENIE NR 32, /2018 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2018 R.

STYPENDIA I ZAPOMOGI - INFORMACJE » 

Biuro Spraw Studenckich - Aktualności »