Zdalne nauczanie w ITW - koronawirus (COVID-19)

koronawirus-2019-CoV-2-COVID-19

Pandemia choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 znacząco wpłynęła na funkcjonowanie wielu podmiotów, w tym szkół i uczelni wyższych. Dziś w celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego tam gdzie to jest możliwe wdrażane jest nauczanie zdalne - wykłady i ćwiczenia. 

Znaleźliśmy się wszyscy w wyjątkowo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. W trybie pilnym Uczelnia podjęła działania związane z rozpoczęciem kształcenia w trybie zdalnym. Wydane zostało Zarządzenie JM Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).

W dniu 25.03.2020 zostało ogłoszone Rozporządzenie MNiSW (wchodzące w życie 26.03.2020) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie obliguje Uczelnie do prowadzenia kształcenia zdalnego, które może być kontynuowane nawet do 30 września br.

Zwracam się do nauczycieli akademickich ITW, aby w okresie pracy zdalnej realizowane były wszystkie możliwe do przeprowadzenia w ten sposób zajęcia, tak aby w przyszłości odrobić tylko te, których forma wymaga fizycznej obecności studenta i prowadzącego np. zajęcia laboratoryjne lub prace eksperymentalne na potrzeby prac dyplomowych.

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi, że określenie zajęcia zdalne nie dotyczy wyłącznie prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym, takich jak webinaria, wideokonferencje, współdzielenie pulpitów, itp., mogą to być również inne formy jak wymienione poniżej:

  • wymiana e-maili z materiałami i/lub wiadomości przez USOS-Web z linkami do nich,
  • udostępnianie w miejscach sieciowych lub na stronach internetowych materiałów dydaktycznych,
  • udostępnianie, wcześniej zarejestrowanych przez prowadzących prezentacji, webinariów,
  • przygotowywanie e-zajęć,
  • konsultacji w trybie mailowym czy w formie czatu.

Jako Politechnika Warszawska posiadamy szereg narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnie (e-learning). W ramach informatycznych zasobów Politechniki Warszawskiej posiadamy np. MS Office 365, który dostępny jest dla wszystkich pracowników i studentów pod warunkiem posiadania konta pocztowego w domenie pw.edu.pl. MS Office 365 oferuje m.in. aplikację Teams. Wdrożenie w obecnej sytuacji nauczania zdalnego pozwoli na ograniczenie zaległości efektywniejszą organizacją zajęć po ich przywróceniu w trybie normalnym. Rekomendowane przez PW narzędzia przedstawione zostały na stronie: https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Mozliwosci-w-zakresie-realizacji-zajec-zdalnych

Obrony prac dyplomowych zostały odroczone do czasu przywrócenia normalnych zajęć i zdjęcia ograniczeń świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z decyzją Prorektora Prof. K. Lewensteina, z tytułu odroczenia obron prac dyplomowych nie będzie żadnych konsekwencji wynikających z przekroczenia wcześniej obowiązujących terminów.

Pozostańcie w zdrowiu,

Tomasz Chmielewski

dyrektor ITW

Źródła