Składanie dokumentów na studia STACJONARNE II STOPNIA

Składanie dokumentów na studia stacjonarne II stopnia

w Dziekanacie ds. Studenckich pok. NT 127, ul. Narbutta 85
tel.: (22) 234-8254

w terminie 2 do 30 sierpnia.

w godzinach:
• poniedziałek i środa - 10.00 - 15.00
• wtorek i piątek - 10.00 - 12.00
• czwartek - nieczynne
Uwaga: w dniach 10.08.2018 i 20.08.2018 BIURO NIECZYNNE.

.

Wykaz dokumentów na studia stacjonarne II stopnia

ABY ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Więcej informacji

- w „Szczegółowych zasadach przyjęć” - na stronie PW

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW:

-  zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

-  kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP.

.

Uwaga:

Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskali tytułu inżyniera do dnia 30.08.2018 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są złożyć powyższe dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie (zamieszczonym poniżej jako "wzór podania do pobrania") przed zakończeniem rekrutacji (do 30.08.2018) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera do 14 września 2018 r
(wzór podania do pobrania).

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej przed 19 lutego 2018, a także osoby kończące inne uczelnie:

-  ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,

-  kserokopia świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez WKR,

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

-  życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne,

-  2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

.

Uwaga:

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15 listopada 2018r. (Załącznik - Warunkowe przyjęcie).

.

*******************************

UWAGA:

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (II st.) muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wybranie 3 opcji).
Lista specjalności dostępna jest w zakładce oferta studiów (Oferta studiów),
(Deklaracja wyboru specjalności).

.

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

- Po dn. 04 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej oraz na swojej skrzynce pocztowej. Pod koniec września odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP i przysposobienie biblioteczne. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS) oraz zaświadczenie lekarskie.

- NA REJESTRACJĘ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 2 DO 30 SIERPNIA 2018. NIE PRZEGAP TERMINÓW!

.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów]

.

.

English version

Studies at WUT

.

Faculty of Production Engineering offers the following programmes in English at graduate level:

- Global Production Engineering and Management

 

Citizens of foreign countries applying for studies in English at Warsaw University of Technology on the same conditions as citizens of Poland must register at http://www.zapisy.pw.edu.pl and select a desired programme of studies. Next, an application fee of the amount given must be paid into an individually given bank account, which will be accompanied by the confirmation of registration.

As soon as the application fee is entered into the bank system, the applicant gets the confirmation of payment on its own page in the registration portal and obtains the official status of a study candidate.

 

List of documents required during application:

  For M.Sc. level:

  • the higher education diploma (at least undergraduate) submitted together with two important requirements:
  • Legalization or apostille depending on country in which the document was issued,
  • Eligibility statement saying that document allows to continue education on appropriate (M.Sc.) level;  
  • photocopy of diploma supplement (with its original available upon request) or official transcript of grades;
  • photocopy of International Baccalaureate diploma (IB) or secondary-school leaving examination certificate or other document obtained abroad considered to be equivalent to respective Polish maturity certificate;
  • the copy of passport pages with three required elements: personal information, photo and signature;
  • document certifying the right for applying for study programme according to rules applicable to Polish nationals;
  • document that certifies the candidate's possession of health insurance or casualty insurance for the period of studying in Poland, or photocopy of the European Health Insurance Card, or a declaration of taking out the insurance in the National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia) immediately upon start of first semester;
  • four photographs (35mm x 45 mm) taken according to the guidelines for issuing identity cards.

.

All documents of students from the European Union must be translated into Polish.