Składanie dokumentów na studia NIESTACJONARNE II STOPNIA

Składanie dokumentów na studia niestacjonarne II stopnia

w Dziekanacie ds. Studenckich pok. NT 127, ul. Narbutta 85
tel.: (22) 234-8254

w terminie 2 do 30 sierpnia.

w godzinach:
• poniedziałek i środa - 10.00 - 15.00
• wtorek i piątek - 10.00 - 12.00
• czwartek - nieczynne
Uwaga: w dniach 10.08.2018 i 20.08.2018 BIURO NIECZYNNE.

.

Wykaz dokumentów na studia niestacjonarne II stopnia

ABY ZOSTAĆ STUDENTEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ NALEŻY W PIERWSZYM ETAPIE ZAREJESTROWAĆ SIĘ INTERNETOWO JAKO KANDYDAT/KANDYDATKA NA STUDIA: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Więcej informacji

- w „Szczegółowych zasadach przyjęć” - na stronie PW

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób kończących studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej, których dokumenty są nadal w Dziale Ewidencji Studentów PW:

-  zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej (ksero protokołu z obrony dyplomowej lub ksero ostatniej strony indeksu),

- kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

- 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego),

-  suplement - nie dotyczy studentów WIP.

.

Uwaga:

Studenci Politechniki Warszawskiej, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji, ale nie uzyskali tytułu inżyniera do dnia 30.08.2018 mogą uczestniczyć w rekrutacji. Zobowiązani są złożyć powyższe dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie (zamieszczonym poniżej jako "wzór podania do pobrania") przed zakończeniem rekrutacji (do 30.08.2018) oraz uzyskać wymagany tytuł inżyniera do 14 września 2018 r
(wzór podania do pobrania).

.

*******************************

Wykaz dokumentów (obowiązuje wszystkie kierunki) dla osób, które ukończyły studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej przed 19 lutego 2018, a także osoby kończące inne uczelnie:

- ksero dyplomu inżyniera (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  suplement – tylko osoby z innych kierunków i uczelni,

- kserokopia świadectwa dojrzałości (weź ze sobą oryginał do wglądu),

-  kserokopia dowodu osobistego (weź ze sobą oryginał do wglądu),

informacje o ukończonym kierunku (wzór oświadczenia do pobrania),

-  oświadczenie o spełnieniu warunków do studiowania (wzór do pobrania),

- życiorys (CV), uwzględniający doświadczenie zawodowe i edukacyjne,

- 2 zdjęcia - takie, jak do dowodu osobistego; z tyłu zdjęć napisz swoje imię, nazwisko i PESEL,

-  poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty lub wydruk z konta internetowego).

.

Uwaga:

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera, a nie otrzymały jeszcze dyplomu (opóźnienia w wydawaniu z rodzimych uczelni) zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o obronieniu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem (załącznik) o dostarczeniu dyplomu do 15 listopada 2018r. (Załącznik - Warunkowe przyjęcie).

.

*******************************

UWAGA:

- Kandydaci, którzy planują składać dokumenty na co najmniej 2 kierunki muszą złożyć oświadczenie o ewentualnej rezygnacji z kierunku, na który nie zamierzają uczęszczać (Oświadczenie o rezygnacji).

- Kandydaci aplikujący na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (II st.) muszą również złożyć deklarację wyboru specjalności (prosimy o wybranie 3 opcji).
Lista specjalności dostępna jest w zakładce oferta studiów (Oferta studiów),
(Deklaracja wyboru specjalności).

.

! PRZECZYTAJ UWAŻNIE !

- Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

- Dokumenty mogą być przesłane pocztą. Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (najlepiej notarialnie). Uwaga: Przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. O terminowym dostarczeniu wymaganej dokumentacji nie decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, nieodwołalnie wyklucza jego udział w procedurze przyjmowania na studia.

- Po dn. 04 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Po przyjęciu na studia będziecie Państwo zobligowani do podpisania umowy z uczelnią. Umowy będą przygotowane dopiero, gdy zostaniecie zarejestrowani przez Politechnikę Warszawską w systemie USOS (gdzie również otrzymacie indywidualny numer konta). O dokładnym terminie zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej oraz na swojej skrzynce pocztowej. Pod koniec września odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP i przysposobienie biblioteczne. Przy podpisywaniu dokumentów będziecie mogli złożyć potwierdzenie opłaty za wydanie legitymacji (tylko dla osób, które o nią wystąpiły, opłatę wnosimy na indywidualny numer konta podany w USOS), potwierdzenie opłaty czesnego oraz zaświadczenie lekarskie.

- NA REJESTRACJĘ, PRZELEW I ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW MASZ CZAS OD 2 DO 30 SIERPNIA 2018. NIE PRZEGAP TERMINÓW!

.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

[e-mail: rekrutacja@wip.pw.edu.pl; tel. (22)234-8254 w terminach przyjmowania dokumentów].